สถิติสูตร 100 ครั้งล่าสุด
#
เข้าไม้ที่
ผลแพ้ชนะ
1
1
ชนะ
2
1
ชนะ
3
3
ชนะ
4
1
ชนะ
5
2
ชนะ
6
1
ชนะ
7
1
ชนะ
8
1
ชนะ
9
1
ชนะ
10
1
ชนะ
11
1
ชนะ
12
1
ชนะ
13
1
ชนะ
14
1
ชนะ
15
1
ชนะ
16
1
ชนะ
17
2
ชนะ
18
1
ชนะ
19
2
ชนะ
20
2
ชนะ
21
1
ชนะ
22
4
ชนะ
23
1
ชนะ
24
1
ชนะ
25
2
ชนะ
26
1
ชนะ
27
1
ชนะ
28
1
ชนะ
29
1
ชนะ
30
1
ชนะ
31
1
ชนะ
32
1
ชนะ
33
1
ชนะ
34
1
ชนะ
35
2
ชนะ
36
2
ชนะ
37
1
ชนะ
38
1
ชนะ
39
1
ชนะ
40
1
ชนะ
41
1
ชนะ
42
1
ชนะ
43
1
ชนะ
44
1
ชนะ
45
1
ชนะ
46
1
ชนะ
47
2
ชนะ
48
4
ชนะ
49
-
แพ้
50
4
ชนะ
51
-
แพ้
52
1
ชนะ
53
1
ชนะ
54
3
ชนะ
55
3
ชนะ
56
1
ชนะ
57
-
แพ้
58
1
ชนะ
59
2
ชนะ
60
2
ชนะ
61
2
ชนะ
62
1
ชนะ
63
3
ชนะ
64
1
ชนะ
65
1
ชนะ
66
1
ชนะ
67
1
ชนะ
68
1
ชนะ
69
3
ชนะ
70
3
ชนะ
71
1
ชนะ
72
1
ชนะ
73
1
ชนะ
74
1
ชนะ
75
3
ชนะ
76
3
ชนะ
77
1
ชนะ
78
1
ชนะ
79
4
ชนะ
80
1
ชนะ
81
1
ชนะ
82
1
ชนะ
83
1
ชนะ
84
2
ชนะ
85
1
ชนะ
86
5
ชนะ
87
2
ชนะ
88
1
ชนะ
89
2
ชนะ
90
1
ชนะ
91
1
ชนะ
92
1
ชนะ
93
3
ชนะ
94
1
ชนะ
95
1
ชนะ
96
1
ชนะ
97
2
ชนะ
98
2
ชนะ
99
3
ชนะ
100
2
ชนะ
รวม
ชนะ
แพ้
100
97
3