สถิติสูตร 100 ครั้งล่าสุด
#
เข้าไม้ที่
ผลแพ้ชนะ
1
2
ชนะ
2
2
ชนะ
3
4
ชนะ
4
3
ชนะ
5
1
ชนะ
6
1
ชนะ
7
3
ชนะ
8
1
ชนะ
9
1
ชนะ
10
1
ชนะ
11
2
ชนะ
12
1
ชนะ
13
2
ชนะ
14
1
ชนะ
15
3
ชนะ
16
1
ชนะ
17
2
ชนะ
18
1
ชนะ
19
1
ชนะ
20
3
ชนะ
21
1
ชนะ
22
2
ชนะ
23
1
ชนะ
24
1
ชนะ
25
1
ชนะ
26
3
ชนะ
27
1
ชนะ
28
2
ชนะ
29
1
ชนะ
30
4
ชนะ
31
1
ชนะ
32
2
ชนะ
33
1
ชนะ
34
2
ชนะ
35
1
ชนะ
36
3
ชนะ
37
4
ชนะ
38
1
ชนะ
39
2
ชนะ
40
1
ชนะ
41
1
ชนะ
42
2
ชนะ
43
1
ชนะ
44
3
ชนะ
45
2
ชนะ
46
2
ชนะ
47
2
ชนะ
48
4
ชนะ
49
2
ชนะ
50
1
ชนะ
51
2
ชนะ
52
1
ชนะ
53
1
ชนะ
54
1
ชนะ
55
1
ชนะ
56
1
ชนะ
57
2
ชนะ
58
1
ชนะ
59
1
ชนะ
60
2
ชนะ
61
1
ชนะ
62
1
ชนะ
63
1
ชนะ
64
3
ชนะ
65
1
ชนะ
66
1
ชนะ
67
3
ชนะ
68
1
ชนะ
69
2
ชนะ
70
1
ชนะ
71
1
ชนะ
72
1
ชนะ
73
1
ชนะ
74
1
ชนะ
75
4
ชนะ
76
1
ชนะ
77
2
ชนะ
78
2
ชนะ
79
1
ชนะ
80
2
ชนะ
81
2
ชนะ
82
2
ชนะ
83
1
ชนะ
84
2
ชนะ
85
2
ชนะ
86
2
ชนะ
87
2
ชนะ
88
1
ชนะ
89
1
ชนะ
90
2
ชนะ
91
1
ชนะ
92
1
ชนะ
93
1
ชนะ
94
1
ชนะ
95
1
ชนะ
96
1
ชนะ
97
1
ชนะ
98
1
ชนะ
99
2
ชนะ
100
1
ชนะ
รวม
ชนะ
แพ้
100
100
0