สถิติสูตร 100 ครั้งล่าสุด
#
เข้าไม้ที่
ผลแพ้ชนะ
1
1
ชนะ
2
4
ชนะ
3
2
ชนะ
4
1
ชนะ
5
1
ชนะ
6
1
ชนะ
7
1
ชนะ
8
2
ชนะ
9
1
ชนะ
10
2
ชนะ
11
1
ชนะ
12
3
ชนะ
13
1
ชนะ
14
1
ชนะ
15
1
ชนะ
16
2
ชนะ
17
1
ชนะ
18
2
ชนะ
19
1
ชนะ
20
1
ชนะ
21
2
ชนะ
22
2
ชนะ
23
3
ชนะ
24
1
ชนะ
25
3
ชนะ
26
1
ชนะ
27
1
ชนะ
28
2
ชนะ
29
1
ชนะ
30
1
ชนะ
31
1
ชนะ
32
1
ชนะ
33
1
ชนะ
34
5
ชนะ
35
1
ชนะ
36
1
ชนะ
37
1
ชนะ
38
1
ชนะ
39
1
ชนะ
40
1
ชนะ
41
1
ชนะ
42
5
ชนะ
43
1
ชนะ
44
3
ชนะ
45
1
ชนะ
46
1
ชนะ
47
1
ชนะ
48
2
ชนะ
49
1
ชนะ
50
4
ชนะ
51
1
ชนะ
52
1
ชนะ
53
2
ชนะ
54
1
ชนะ
55
1
ชนะ
56
3
ชนะ
57
1
ชนะ
58
3
ชนะ
59
3
ชนะ
60
2
ชนะ
61
1
ชนะ
62
1
ชนะ
63
1
ชนะ
64
2
ชนะ
65
3
ชนะ
66
2
ชนะ
67
4
ชนะ
68
1
ชนะ
69
1
ชนะ
70
1
ชนะ
71
5
ชนะ
72
1
ชนะ
73
1
ชนะ
74
2
ชนะ
75
3
ชนะ
76
4
ชนะ
77
1
ชนะ
78
2
ชนะ
79
3
ชนะ
80
1
ชนะ
81
1
ชนะ
82
1
ชนะ
83
2
ชนะ
84
1
ชนะ
85
1
ชนะ
86
2
ชนะ
87
1
ชนะ
88
2
ชนะ
89
2
ชนะ
90
1
ชนะ
91
1
ชนะ
92
1
ชนะ
93
1
ชนะ
94
1
ชนะ
95
1
ชนะ
96
2
ชนะ
97
1
ชนะ
98
2
ชนะ
99
3
ชนะ
100
1
ชนะ
รวม
ชนะ
แพ้
100
100
0