สมัครสมาชิก

เพศ
สถิติสูตร 100 ครั้งล่าสุด
#
เข้าไม้ที่
ผลแพ้ชนะ
1
1
ชนะ
2
1
ชนะ
3
1
ชนะ
4
1
ชนะ
5
1
ชนะ
6
1
ชนะ
7
1
ชนะ
8
2
ชนะ
9
3
ชนะ
10
1
ชนะ
11
1
ชนะ
12
1
ชนะ
13
1
ชนะ
14
1
ชนะ
15
2
ชนะ
16
1
ชนะ
17
3
ชนะ
18
4
ชนะ
19
2
ชนะ
20
1
ชนะ
21
1
ชนะ
22
1
ชนะ
23
2
ชนะ
24
1
ชนะ
25
3
ชนะ
26
1
ชนะ
27
1
ชนะ
28
2
ชนะ
29
1
ชนะ
30
1
ชนะ
31
1
ชนะ
32
1
ชนะ
33
1
ชนะ
34
1
ชนะ
35
2
ชนะ
36
4
ชนะ
37
1
ชนะ
38
3
ชนะ
39
1
ชนะ
40
1
ชนะ
41
3
ชนะ
42
1
ชนะ
43
3
ชนะ
44
1
ชนะ
45
1
ชนะ
46
1
ชนะ
47
1
ชนะ
48
2
ชนะ
49
4
ชนะ
50
1
ชนะ
51
1
ชนะ
52
-
แพ้
53
-
แพ้
54
-
แพ้
55
-
แพ้
56
4
ชนะ
57
2
ชนะ
58
1
ชนะ
59
2
ชนะ
60
1
ชนะ
61
3
ชนะ
62
2
ชนะ
63
2
ชนะ
64
1
ชนะ
65
1
ชนะ
66
-
แพ้
67
2
ชนะ
68
5
ชนะ
69
1
ชนะ
70
1
ชนะ
71
1
ชนะ
72
2
ชนะ
73
1
ชนะ
74
1
ชนะ
75
1
ชนะ
76
3
ชนะ
77
1
ชนะ
78
4
ชนะ
79
1
ชนะ
80
3
ชนะ
81
1
ชนะ
82
1
ชนะ
83
2
ชนะ
84
3
ชนะ
85
2
ชนะ
86
4
ชนะ
87
1
ชนะ
88
2
ชนะ
89
1
ชนะ
90
1
ชนะ
91
4
ชนะ
92
1
ชนะ
93
2
ชนะ
94
1
ชนะ
95
4
ชนะ
96
1
ชนะ
97
1
ชนะ
98
1
ชนะ
99
1
ชนะ
100
1
ชนะ
รวม
ชนะ
แพ้
100
95
5