สมัครสมาชิก

เพศ
สถิติสูตร 100 ครั้งล่าสุด
#
เข้าไม้ที่
ผลแพ้ชนะ
1
1
ชนะ
2
5
ชนะ
3
2
ชนะ
4
3
ชนะ
5
2
ชนะ
6
1
ชนะ
7
3
ชนะ
8
1
ชนะ
9
2
ชนะ
10
1
ชนะ
11
1
ชนะ
12
3
ชนะ
13
1
ชนะ
14
1
ชนะ
15
1
ชนะ
16
1
ชนะ
17
1
ชนะ
18
3
ชนะ
19
1
ชนะ
20
4
ชนะ
21
1
ชนะ
22
2
ชนะ
23
1
ชนะ
24
2
ชนะ
25
1
ชนะ
26
1
ชนะ
27
2
ชนะ
28
1
ชนะ
29
1
ชนะ
30
2
ชนะ
31
1
ชนะ
32
2
ชนะ
33
1
ชนะ
34
1
ชนะ
35
1
ชนะ
36
1
ชนะ
37
1
ชนะ
38
1
ชนะ
39
1
ชนะ
40
1
ชนะ
41
5
ชนะ
42
2
ชนะ
43
1
ชนะ
44
2
ชนะ
45
1
ชนะ
46
1
ชนะ
47
1
ชนะ
48
1
ชนะ
49
1
ชนะ
50
2
ชนะ
51
1
ชนะ
52
1
ชนะ
53
1
ชนะ
54
1
ชนะ
55
-
แพ้
56
2
ชนะ
57
1
ชนะ
58
1
ชนะ
59
3
ชนะ
60
-
แพ้
61
1
ชนะ
62
1
ชนะ
63
-
แพ้
64
1
ชนะ
65
1
ชนะ
66
1
ชนะ
67
1
ชนะ
68
3
ชนะ
69
2
ชนะ
70
4
ชนะ
71
1
ชนะ
72
1
ชนะ
73
2
ชนะ
74
3
ชนะ
75
2
ชนะ
76
4
ชนะ
77
1
ชนะ
78
1
ชนะ
79
3
ชนะ
80
2
ชนะ
81
4
ชนะ
82
1
ชนะ
83
1
ชนะ
84
3
ชนะ
85
2
ชนะ
86
4
ชนะ
87
1
ชนะ
88
1
ชนะ
89
3
ชนะ
90
1
ชนะ
91
1
ชนะ
92
1
ชนะ
93
1
ชนะ
94
1
ชนะ
95
3
ชนะ
96
1
ชนะ
97
5
ชนะ
98
1
ชนะ
99
4
ชนะ
100
1
ชนะ
รวม
ชนะ
แพ้
100
97
3