สมัครสมาชิก

เพศ
สถิติสูตร 100 ครั้งล่าสุด
#
เข้าไม้ที่
ผลแพ้ชนะ
1
1
ชนะ
2
2
ชนะ
3
1
ชนะ
4
-
แพ้
5
1
ชนะ
6
1
ชนะ
7
1
ชนะ
8
2
ชนะ
9
1
ชนะ
10
1
ชนะ
11
5
ชนะ
12
2
ชนะ
13
3
ชนะ
14
2
ชนะ
15
3
ชนะ
16
2
ชนะ
17
1
ชนะ
18
1
ชนะ
19
2
ชนะ
20
1
ชนะ
21
4
ชนะ
22
4
ชนะ
23
1
ชนะ
24
2
ชนะ
25
2
ชนะ
26
2
ชนะ
27
2
ชนะ
28
1
ชนะ
29
4
ชนะ
30
5
ชนะ
31
1
ชนะ
32
1
ชนะ
33
2
ชนะ
34
3
ชนะ
35
2
ชนะ
36
1
ชนะ
37
1
ชนะ
38
2
ชนะ
39
1
ชนะ
40
2
ชนะ
41
2
ชนะ
42
1
ชนะ
43
1
ชนะ
44
3
ชนะ
45
2
ชนะ
46
2
ชนะ
47
2
ชนะ
48
1
ชนะ
49
1
ชนะ
50
1
ชนะ
51
1
ชนะ
52
3
ชนะ
53
2
ชนะ
54
1
ชนะ
55
1
ชนะ
56
1
ชนะ
57
1
ชนะ
58
1
ชนะ
59
1
ชนะ
60
2
ชนะ
61
1
ชนะ
62
2
ชนะ
63
4
ชนะ
64
3
ชนะ
65
1
ชนะ
66
3
ชนะ
67
1
ชนะ
68
2
ชนะ
69
3
ชนะ
70
1
ชนะ
71
1
ชนะ
72
1
ชนะ
73
1
ชนะ
74
2
ชนะ
75
1
ชนะ
76
2
ชนะ
77
2
ชนะ
78
1
ชนะ
79
1
ชนะ
80
1
ชนะ
81
1
ชนะ
82
1
ชนะ
83
2
ชนะ
84
1
ชนะ
85
1
ชนะ
86
1
ชนะ
87
1
ชนะ
88
1
ชนะ
89
1
ชนะ
90
1
ชนะ
91
1
ชนะ
92
1
ชนะ
93
1
ชนะ
94
1
ชนะ
95
1
ชนะ
96
1
ชนะ
97
4
ชนะ
98
4
ชนะ
99
1
ชนะ
100
1
ชนะ
รวม
ชนะ
แพ้
100
99
1