สมัครสมาชิก

เพศ
สถิติสูตร 100 ครั้งล่าสุด
#
เข้าไม้ที่
ผลแพ้ชนะ
1
3
ชนะ
2
2
ชนะ
3
1
ชนะ
4
2
ชนะ
5
4
ชนะ
6
2
ชนะ
7
1
ชนะ
8
1
ชนะ
9
2
ชนะ
10
1
ชนะ
11
1
ชนะ
12
1
ชนะ
13
-
แพ้
14
2
ชนะ
15
1
ชนะ
16
4
ชนะ
17
2
ชนะ
18
1
ชนะ
19
1
ชนะ
20
1
ชนะ
21
1
ชนะ
22
2
ชนะ
23
1
ชนะ
24
2
ชนะ
25
1
ชนะ
26
3
ชนะ
27
1
ชนะ
28
1
ชนะ
29
1
ชนะ
30
2
ชนะ
31
1
ชนะ
32
2
ชนะ
33
1
ชนะ
34
1
ชนะ
35
2
ชนะ
36
2
ชนะ
37
3
ชนะ
38
1
ชนะ
39
3
ชนะ
40
1
ชนะ
41
1
ชนะ
42
2
ชนะ
43
1
ชนะ
44
1
ชนะ
45
1
ชนะ
46
1
ชนะ
47
1
ชนะ
48
5
ชนะ
49
1
ชนะ
50
1
ชนะ
51
1
ชนะ
52
1
ชนะ
53
1
ชนะ
54
1
ชนะ
55
1
ชนะ
56
5
ชนะ
57
1
ชนะ
58
3
ชนะ
59
1
ชนะ
60
1
ชนะ
61
1
ชนะ
62
2
ชนะ
63
1
ชนะ
64
4
ชนะ
65
1
ชนะ
66
1
ชนะ
67
2
ชนะ
68
1
ชนะ
69
1
ชนะ
70
3
ชนะ
71
1
ชนะ
72
3
ชนะ
73
3
ชนะ
74
2
ชนะ
75
1
ชนะ
76
1
ชนะ
77
1
ชนะ
78
2
ชนะ
79
3
ชนะ
80
2
ชนะ
81
4
ชนะ
82
1
ชนะ
83
1
ชนะ
84
1
ชนะ
85
5
ชนะ
86
1
ชนะ
87
1
ชนะ
88
2
ชนะ
89
3
ชนะ
90
4
ชนะ
91
1
ชนะ
92
2
ชนะ
93
3
ชนะ
94
1
ชนะ
95
1
ชนะ
96
1
ชนะ
97
2
ชนะ
98
1
ชนะ
99
1
ชนะ
100
2
ชนะ
รวม
ชนะ
แพ้
100
99
1